Kakovost in okolje

15.6.2006 smo  prvič v podjetju uspešno prestali presojo kakovosti po standardu  ISO 9001/2000 in ekologije po standardu ISO 14001/2004. Presojo je opravilo podjetje TÜV SÜD Management Service GmbH.Management Service.

Kakovost poslovanja in ravnanja z okoljem  izvajamo v vseh fazah poslovnega procesa. Z jasnimi in merljivimi cilji na vseh področjih poslovanja, ugotavljanjem odstopanj ter preventivnimi in korektivnimi ukrepi nenehno izboljšujemo učinkovitost sistema vodenja kakovosti in ravnanja z okoljem. Tako na primer od svojih poslovnih partnerjev prevzemamo in recikliramo ostanke polietilenske embalaže ter vršimo reciklažo odpadnih topil iz lastne tiskarne.

Naši izdelki so izdelani iz polietilena (LDPE, HDPE in MDPE)  in se dajo v celoti reciklirati ali sežgati, pri čemer ob prisotnosti kisika nastaneta naravni spojini; ogljikov dioksid in voda. V sodelovanju s poslovnimi partnerji smo razvili novo vrsto materiala, ki je v okolju razgradljiva v krajšem časovnem obdobju. Material, ki ga sami recikliramo iz odpadne folije, ga ponovno uporabimo kot osnovno surovino pri nekaterih vrstah izdelkov.

Vse dejavnosti našega podjetja so usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj naših kupcev. Kupci so naše največje premoženje, zato si prizadevamo za stalno izboljševanje kakovosti naših proizvodov in storitev, s katerimi skušamo čim bolj zadovoljiti naše kupce.

Ponujamo kakovostne proizvode po konkurenčnih cenah in ob dogovorjenih rokih. Pripravljeni smo se prilagoditi potrebam kupcev in prilagoditi proizvode tako, da ustrezajo njihovim posebnim zahtevam.

S kupci vzpostavljamo dolgoročna zavezništva, tako da skupaj načrtujemo dolgoročne usmeritve.
Spodbujamo inovativnost vsakega posameznika v podjetju in vedno prisluhnemo spoznanjem kupcev. S skupinskim delom gradimo na sinergiji in multidisciplinarnih znanjih. Ključna usmeritev vseh zaposlenih v podjetju je hitro prilagajanje zahtevam naših kupcev. To izvajamo s stalnim izobraževanjem zaposlenih in prenosom sodobne tehnologije in materialov v proizvodnjo.

Pri vseh dejavnostih upoštevamo naslednja načela:

 • dogovorjena kakovost proizvodov,
 • zanesljivo doseganje dogovorjenih rokov,
 • upoštevanje standardov in predpisov,
 • nenehno zmanjševanje stroškov in stalno dvigovanje produktivnosti.

Zavezujemo se, da bomo nenehno iskali nove priložnosti za izboljševanje kakovosti ravnanja z okoljem. Onesnaževanje bomo po najboljši moči  preprečevali.

Kakovost poslovanja in ravnanja z okoljem izvajamo v vseh fazah poslovnega procesa od naročanja do predaje proizvodov.

Odnosom s poslovnimi partnerji in širšo javnostjo v smislu varovanja okolja posvečamo posebno pozornost kot na primer prevzemanje in recikliranje ostankov polietilenske embalaže.

Sistem ravnanja z okoljem razvijamo na temeljih:

 • dobrega odnosa s kupci,
 • okoljska ozaveščenost zaposlenih,
 • vzpodbujanje timskega dela,
 • dobrega odnosa z zainteresirano javnostjo,
 • iniciativnost in ustvarjalnost,
 • nenehno prilagajanju okoljski zakonodaji.

Zastavili smo si naslednje cilje:

 • vzpostavili, vzdrževali in izboljševali bomo sistem vodenja kakovosti po zahtevah standardov ISO 9001 in ter sistem varovanja okolja po zahtevah standarda ISO 14001;
 • za vsako leto bomo postavili merljive letne cilje kakovosti in cilje varovanja okolja ter jih interdisciplinarno spremljali, sprotno izvajali potrebne preventivne in korektivne ukrepe.